Gransking av Scandinavian Star

scandinavian-star-kommisjonen-medlemmerBildetekst: Granskingskommisjonen samlet under det første møtet 7. januar 2016

Det brøt ut brann i bilfergen Scandinavian Star natt til 7. april 1990. Omstendighetene rundt brannen og det senere hendelsesforløpet har senere vært svært omdiskutert.

Stortinget vedtok enstemmig 12. mai 2015 å oppnevne en uavhengig granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star. Granskingskommisjonens formål er å vurdere om de faktiske forhold som det er blitt redegjort for under Stortingets tidligere behandling av saken gir et korrekt og fyllestgjørende bilde av saken i lys av den informasjonen som senere er kommet frem. Kommisjonen skal videre vurdere de offentlige myndigheters oppfølging av saken, herunder oppfølgingen av anbefalingene i de ovennevnte dokumenter samt ivaretakelsen av overlevende og pårørende.

Stortingets presidentskap har fastsatt granskingskommisjonens sammensetning og kommisjonens mandat

Granskingskommisjonen hadde sitt første møte på Stortinget 7. januar 2016 og skal avgi sin rapport innen 1. juni 2017.